Zakelijke Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Coffeelicious Inhouse (Bakery) met kvk nummer 71483438 of een van haar gelieerde vennootschappen, hierna aangeduid als "de Verkoper," en de klant, hierna aangeduid als "de Koper."
 2. Bestellingen
  2.1. De Koper plaatst een bestelling via de e-mail of het bestelportaal van de Verkoper en gaat akkoord met de verkoopvoorwaarden zoals hier vermeld.
  2.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren als deze niet aan de vereiste voorwaarden voldoet.
 3. Betaling
  3.1. Alle prijzen zijn vermeld in de valuta zoals weergegeven op de website van de Verkoper.
  3.2. Betaling dient te allen tijde binnen 14 dagen te worden voldaan, tenzij hier afwijkende afspraken over worden gemaakt tussen verkoper en koper.
 4. Levering
  4.1. De Verkoper zal de bestelling verzenden naar het adres dat door de Koper is opgegeven.
  4.2. De levertijd kan variëren en is afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten en de bezorgdienst.
  4.3. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering die buiten zijn controle liggen.
 5. Kwaliteit en Klachten
  5.1. De Verkoper streeft naar de hoogste kwaliteit van zijn producten, maar kan niet garanderen dat deze aan alle individuele smaakvoorkeuren voldoen.
  5.2. Klachten over de producten moeten binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk worden ingediend via de e-mail richting Verkoper.
  5.3. Klachten worden door de Verkoper serieus genomen en zullen naar beste vermogen worden afgehandeld.
 6. Retouren
  6.1. Retouren worden niet geaccepteerd.
  6.2. In geval van beschadigde of defecte producten dient de Koper binnen 24 uur na ontvangst contact op te nemen met de Verkoper voor instructies over de afhandeling.
 7. Aansprakelijkheid
  7.1. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het gebruik van de producten.
  7.2. De eventuele totale aansprakelijkheid van de Verkoper is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de Koper heeft betaald voor de betreffende bestelling.
 8. Privacy
  8.1. De Verkoper zal de persoonlijke gegevens van de Koper alleen gebruiken voor de verwerking van bestellingen en zal deze niet delen met derden, behalve zoals vereist door de wet.
 9. Toepasselijk recht en geschillen
  9.1. Op deze overeenkomst is het recht van Nederland van toepassing.
  9.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Dordrecht.
 10. Intellectuele eigendom
  10.1. De rechten van het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van Coffeelicious Bakery zijn gedeponeerd onder depotnummer 1471394 bij de Beneluxe-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en enkel te gebruiken door Verkoper voor de door haar aangeboden producten.
  10.2. Misbruik, wangebruik of op enige andere manier het merk van Verkoper zoals benoemd in 10.1. gebruiken is ten strengste verboden. Bij overtreding geldt een direct opeisbare boete van EUR 1.000 per dag zo lang de overtreding plaatsvindt te vermeerderen met de effectieve schade die Verkoper hierdoor lijdt.
 11. Overmacht
  11.1. Indien verkoper ten gevolge van overmacht één of meerdere van zijn verplichtingen niet kan nakomen is Verkoper niet aansprakelijk voor schade die Koper daardoor lijdt.
  11.2. Onder overmacht wordt mede begrepen: natuurverschijnselen waardoor de uitvraag niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, zoals storm, overstroming over ernstig noodweerweer en andere stremmingen in het vervoer; beperking of stopzetting van de levering van nutsbedrijven, ongevallen, stakingen, uitsluitingen acties van vakbonden, maatregelen van overheidswege die niet voorzien waren en andere omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Verkoper liggen.

Schrijf je gewenste tekst voor de kaart in de order notes en laat ons weten als het een cadeautje is!

Winkelwagen

Gefeliciteerd! Je bestelling krijgt gratis verzending Nog €35 voor gratis verzending.
Geen producten beschikbaar